Maand van de Geschiedenis 2020

 

Historie naturael en morael van de Westersche Indien : waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien

 

Beschryvinge van het machtige keyserryk China, behelsende d’overgroote provintien … en eyndelijk de voortgangen van de bekeringe der inwoonders tot het Christen geloof, 1698

 

Bijzonderheden over Japan, behelzende een verslag van de huwelijks plegtigheden, begrafenissen en feesten der Japanezen, de gedenkschriften der laatste Japansche keizers, en andere merkwaardigheden nopens dat rijk, 1824-1825

 

Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien … deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrycken van Catthai ende China, so mede vande opdoeninghe vande VVeygats, Nova Sembla, ende van ‘t Landt op de 80 graden, dat men acht Groenlant te zijn … ende vande felle verscheurende beyren, 1605

 

Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen keizer van China: waar in de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het keizerlijke hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657…

 

Joan Nieuhofs gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien. Hierin: Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reise und Zee- en Lant-Reize door verscheide Gewesten van Oostindien…